ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ » ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Ο τρόπος σύστασης της εταιρίας εξαρτάται από το αποτέλεσμα της μελέτης.
Οι κυριότερες νομικές μορφές επιχειρήσεων είναι οι παρακάτω:Ατομική Επιχείρηση
Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.

Ομόρρυθμη Εταιρεία
Για την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας, πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, που, κατά την έκφραση του νόμου, υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741 Αστικού Κώδικα). Τα ιδρυτικά μέλη της Ομόρρυθμης Εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Οι εταίροι της Ομόρρυθμης Εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Χωρίζονται οι εταίροι της Ετερόρρυθμης Εταιρίας σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των ομορρύθμων εταιριών απέναντι στους πιστωτές της εταιρίας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη. Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταιριών είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς τους στην εταιρία. Η Ετερόρρυθμη Εταιρία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την ίδρυσή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Το κεφάλαιο διαιρείται σε «μερίδες συμμετοχής» καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας που διέπουν την ΕΠΕ κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής της, είναι: η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρίας), η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων, η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και η ύπαρξη δυο οργάνων, δηλαδή της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή ή Διαχειριστών. Για την ίδρυση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 18.000 €.

Ανώνυμη Εταιρεία
Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει ως επί το πλείστον κερδοσκοπικό χαρακτήρα με κυριότερο πλεονέκτημα, οι συμμετέχοντες σ αυτή (μέτοχοι) να ευθύνονται μόνο μέχρι το ύψος της συμμετοχής τους.
Οι προϋποθέσεις σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας είναι:
• Σύναψη Καταστατικού, που καταρτίζεται μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων (ιδρυτές) φυσικών ή νομικών και πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου
• Ανάληψη των μετοχών, δηλαδή, κάλυψη του μετοχικού Κεφαλαίου
• Έγκριση του Καταστατικού και άδεια σύστασης από την αρμόδια αρχή Νομαρχία ή Γενική Γραμματεία Εμπορίου)
• Τήρηση διατυπώσεως δημοσιότητας, η οποία συνίσταται, αφενός μεν, στην καταχώρηση του εγκριθέντος από την αρμόδια αρχή του Καταστατικού καθώς και της άδειας σύστασης της Α.Ε. στο Μητρώο Α.Ε. και αφετέρου στη δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), ανακοίνωσης για τη σχετική καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. του εγκριθέντος Καταστατικού και της άδειας σύστασης
• Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο
• Έναρξη Εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και απόδοση Α.Φ.Μ.

Συνεταιρισμοί
Απαιτούμενες διαδικασίες / δικαιολογητικά:
• Εύρεση χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης
• Κατάρτιση Καταστατικού του Συνεταιρισμού το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί για έγκριση και καταχώρηση στα Μητρώα Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της Έδρας του
• Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο.


Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεια Ι.Κ.Ε.
Τον Ιούνιο του 2012 με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε στην Ελλάδα ο νέος τύπος εταιρικής μορφής με την επωνυμία “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία”. Στα πρότυπα της “Private Company”, που χρησιμοποιείται ευρέως στις χώρες του εξωτερικού, η Ι.Κ.Ε. επιτρέπει την γρήγορη και ευέλικτη ίδρυση, χωρίς να απαιτεί κεφάλαιο για την εργασία της.

Σε αντίθεση με τους Ελεύθερους επαγγελματίες, και τις ατομικές επιχειρήσεις (Ο.Ε. και Ε.Ε.) , η Ι.Κ.Ε. εντάσσεται στο φορολογικό πλαίσιο των εταιρειών Ε.Π.Ε. και Α.Ε., με ελαστικότερη φορολόγηση. Επίσης η Ι.Κ.Ε. είναι το μοναδικό εταιρικό σχήμα στην Ελλάδα που επιτρέπει την εύκολη μετατροπή από άλλη εταιρική μορφή (σε Ι.Κ.Ε.), αλλά ακόμα και την εύκολη μετατροπή από Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρική μορφή (π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία).

Κεφάλαιο από ένα Ευρώ(1) για ευέλικτη και οικονομική σύσταση.
• Γρήγορη ίδρυση σε 7-10 ημέρες.
• Εντάσσεται στο φορολογικό πλαίσιο των εταιριών «Ε.Π.Ε.» και «Α.Ε.»,
• Ένταξη στον Ο.Α.Ε.Ε. μόνο για τον διαχειριστή (ή για τον μοναδικό εταίρο σε περίπτωση μονοπρόσωπης)
• Άμεση και εύκολη μετατροπή σε και από άλλο σχήμα εταιρείας

LOGISTIS THESSALONIKI ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΥΦ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΤΑΦΙΚΑΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -