ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ

» ΧΡΗΣΙΜΑ » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΥ

H “exelixis” παρουσιάζει για πρώτη φορά τον απόλυτο οδηγό για την έναρξη και μεταβολή εργασιών στη ΔΟΥ. Μέσα από αυτό το αναλυτικό άρθρο μπορείτε πλέον να μαζέψετε όλα τα δικαιολογητικά και να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις Εφορίες.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Απόφαση και Ανακοίνωση Νομαρχίας
• Δήλωση Μεταβολής (Μ3).
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του νόμιμου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Αντίγραφο της δήλωσης καταβολής του Φ.Σ.Κ. και το διπλότυπο πληρωμής του φόρου.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
Απόφαση και Ανακοίνωση Νομαρχίας
• Δήλωση Μεταβολής (Μ3).
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του νόμιμου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Άδεια λειτουργίας αν είναι υπόχρεη βάσει της διαταγής

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Προθεσμία 30 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Απόφαση και Ανακοίνωση Νομαρχίας
• Μισθωτήριο (θεωρημένο από την ΔΟΥ του ιδιοκτήτη)
• Αυτοψία
• Δήλωση Μεταβολής (Μ3).
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του νόμιμου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Άδεια προέγκρισης ίδρυσης για εταιρείες του άρθρου 80-81 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 3,4,5,και 27 του Ν. 3325/2005 από την αρμόδια σύμφωνα µε τον νόμο αδειοδοτούσα αρχή.

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Πρακτικό Δ.Σ.
• Μισθωτήριο (θεωρημένο από τη ΔΟΥ του ιδιοκτήτη)
• Δήλωση Μεταβολής. (Μ3)
• Αυτοψία.
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του νόμιμου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Άδεια προέγκρισης ίδρυσης για εταιρείες του άρθρου 80-81 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 3,4,5,και 27 του Ν. 3325/2005 από την αρμόδια σύμφωνα µε τον νόμο αδειοδοτούσα αρχή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΟΥ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Πρακτικό Δ.Σ.
• ΦΕΚ σύστασης ή ΦΕΚ τροποποίησης σκοπού
• Δήλωση µμεταβολής (Μ3).
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του νόμιμου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Άδεια προέγκρισης ίδρυσης για εταιρείες του άρθρου 80-81 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 3,4,5,και 27 του Ν. 3325/2005 από την αρμόδια σύμφωνα µε τον νόμο αδειοδοτούσα αρχή.
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα.(Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους Οµόρρυθµων ή Ετερόρρυθμων εταιριών ή µελών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου ή µελών του Δ.Σ. Α.Ε σύμφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία).

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Απόφαση και Ανακοίνωση Νομαρχίας
• Δήλωση Μεταβολής (Μ3).
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του νόμιμου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Άδεια προέγκρισης ίδρυσης για εταιρείες του άρθρου 80-81 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 3,4,5,και 27 του Ν. 3325/2005 από την αρμόδια σύμφωνα µε τον νόμο αδειοδοτούσα αρχή.
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα.(Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους Οµόρρυθµων ή Ετερόρρυθμων εταιριών ή µελών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου ή µελών του Δ.Σ. Α.Ε σύμφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία).

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα

• Ανακοίνωση της Νομαρχίας Αθηνών και πρακτικό Δ.Σ.
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του νόμιμου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Δήλωση μεταβολής (Μ3-Μ7).

Υ.Σ. Ειδικά στις περιπτώσεις αλλοδαπών φυσικών προσώπων που ορίζονται Δ/ΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ είναι υποχρεωτικά και τα παρακάτω:
1. Άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους για κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής 'Ένωσης.
2. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα. (Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους Ομόρρυθμων ή Ετερόρρυθμων εταιριών ή µελών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου ή µελών του Δ.Σ. Α.Ε σύμφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΆΛΛΗ ΔΟΥ
• Εντυπο ΜΟ
• Απόφαση και Ανακοίνωση Νομαρχίας
• Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο επαγγελματικής εγκατάστασης
• Δήλωση μεταβολής από την άλλη Δ.Ο.Υ.
• Βεβαίωση από Συμβολαιογράφο ή ΓΕΜΗ µε την βεβαίωση έναρξης µε τον Α.Φ.Μ.
• Εξουσιοδότηση θεωρημένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή Δ/ντα Σύµβουλο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟ ΓΕΜΗ
• ΜΟ
• ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
• ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΝΑΡΞΗ)
• ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
• ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Πρακτικό Δ.Σ.
• Μισθωτήριο (θεωρημένο από την ΔΟΥ του ιδιοκτήτη)
• Αυτοψία
• Δήλωση μεταβολής (Μ10)
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του Νοµίµου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Άδεια προέγκρισης ίδρυσης για εταιρείες του άρθρου 80-81 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 3,4,5,και 27 του Ν. 3325/2005 από την αρμόδια σύμφωνα µε τον νόμο αδειοδοτούσα αρχή.
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα.(Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους Οµόρρυθµων ή Ετερόρρυθμων εταιριών ή µελών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου ή µελών του Δ.Σ. Α.Ε σύμφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία).

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ / ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α)
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Πρακτικό Δ.Σ.
• Άδεια οικοδομής - σύμβαση εργοταξίου
• Αυτοψία
• Δήλωση μεταβολής (Μ10)
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του Νοµίµου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα.(Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους Οµορρύθµων ή Ετερόρρυθμων εταιριών ή µελών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου ή µελών του Δ.Σ. Α.Ε σύμφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία).

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Προθεσμία 30 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Μισθωτήριο (θεωρημένο από τη ΔΟΥ του ιδιοκτήτη)
• Αυτοψία
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί σαν αποθήκη, χωρίς καμία εμπορική συναλλαγή ή παραγωγική δραστηριότητα.
• Δήλωση μεταβολής (Μ10)
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του νόμιµου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Άδεια προέγκρισης ίδρυσης για εταιρείες του άρθρου 80-81 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 3,4,5,και 27 του Ν. 3325/2005 από την αρμόδια σύμφωνα µε τον νόμο αδειοδοτούσα αρχή.
• Πρακτικό Δ.Σ.
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα.(Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους Οµορρύθµων ή Ετερόρρυθμων εταιριών ή µελών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου ή µελών του Δ.Σ. Α.Ε σύμφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία).

ΔΗΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Μισθωτήριο (θεωρημένο από τη ΔΟΥ του ιδιοκτήτη)
• Αυτοψία
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί σαν γραφείο, χωρίς καμία εμπορική συναλλαγή ή παραγωγική δραστηριότητα.
• Δήλωση μεταβολής (Μ10)
• Πρακτικό Δ.Σ.
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του Νοµίµου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα.(Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους Οµορρύθµων ή Ετερόρρυθμων εταιριών ή µελών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου ή µελών του Δ.Σ. Α.Ε σύμφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία).

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Πρακτικό Δ.Σ.
• Άδεια οικοδομής - σύμβαση εργοταξίου
• Αυτοψία
• Δήλωση μεταβολής (Μ10)
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του Νοµίµου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα.(Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους Οµορρύθµων ή Ετερόρρυθμων εταιριών ή µελών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου ή µελών του Δ.Σ. Α.Ε σύμφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία).

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Πρακτικό Δ.Σ.
• Δήλωση μεταβολής (Μ1Ο)
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του Νόμιµου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης καταστήματος, αποθήκης ή γραφείου.
• Πράξη ακύρωσης στοιχείων του Κ.Β.Σ.

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Πρακτικό Δ.Σ.
• Μισθωτήριο (θεωρημένο από τη ΔΟΥ του ιδιοκτήτη)
• Αυτοψία
• Δήλωση μεταβολής (Μ10)
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του Νόμιµου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νομαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης του καταστήματος, αποθήκης ή γραφείου.

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Πρακτικό Δ.Σ. ή Γ.Σ.
• Δήλωση μεταβολής (Μ3).
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του Νόμιµου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνοµία, Κ.Ε.Π., Δήµο, Νοµαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Πρακτικό Γ.Σ.
• Απόφαση και Ανακοίνωση της Νομαρχίας.
• Υπευθ. δήλωση του Ν.1599/86 (από τον εκπρόσωπο της Α.Ε.) για το ΦΕΚ
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του Νοµίµου Εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή (Αστυνοµία, Κ.Ε.Π.,Δήµο,Νοµαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Δήλωση µεταβολής (Μ3).
• Αντίγραφο ΕΒΕΑ.
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα.(Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους Οµορρύθµων ή Ετερόρρυθμων εταιριών ή µελών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου ή µελών του Δ.Σ. Α.Ε σύμφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία).

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Προθεσμία 30 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Ανακοίνωση Νομαρχίας
• Δήλωση μεταβολής (Μ3-Μ7)
• Εξουσιοδότηση του Εκκαθαριστή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δηµόσια αρχή (Αστυνοµία, Κ.Ε.Π.,Δήµο,Νοµαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.

ΔΙΑΚΟΠΗ Α.Ε. - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Απόφαση Νοµαρχίας Αθηνών
• Εξουσιοδότηση του Εκκαθαριστή ή του Νοµίµου Εκπροσώπου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δηµόσια αρχή (Αστυνοµία, Κ.Ε.Π.,Δήµο,Νοµαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Έντυπο Διακοπής (Μ4)
• Ισολογισµός τέλους εκκαθάρισης
• Υπογραφές από όλα τα Τµήµατα σε έντυπο της ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, µε την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέµατα της επιχείρησης πάγια ή εµπορεύµατα ή επαγγελµατικό αυτοκίνητο.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Απόφαση και Ανακοίνωση Νοµαρχίας
• Πρακτικά Γ.Σ.
• Δήλωση Μεταβολής (Μ3 -Μ7)
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του Νόμιµου Εκπροσώπου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δηµόσια αρχή (Αστυνοµία, Κ.Ε.Π.,Δήµο,Νοµαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Συμβολαιογραφική πράξη

Υ.Σ. Η απορροφόµενη εταιρεία κάνει διακοπή.

Σε περίπτωση που υπήρχαν εγκαταστάσεις στην εταιρεία που απορροφάται και θέλει η εταιρεία να διατηρηθούν θα προσκομίζεται:
• πρακτικό Δ.Σ.
• µισθωτήρια
• βεβαιώσεις των ενάρξεων και
• Μ10
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα.(Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους Ομορρύθμων ή Ετερόρρυθμων εταιριών ή µελών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου ή µελών του Δ.Σ. Α.Ε σύμφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νουθεσία).

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
• Απόφαση και Ανακοίνωση Νοµαρχίας
• Εξουσιοδότηση του Δ/ντα Συμβούλου ή του Νόμιµου Εκπροσώπου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δηµόσια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π., Δήμο, Νοµαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Δήλωση Διακοπής (Μ4) και Μ7.
• Υπογραφές από όλα τα τµήµατα σε έντυπο της ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.
• Συµβολαιογραφική πράξη
• Υπεύθυνη δήλωση του Δ/ντα συµβούλου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δηµόσια Αρχή (Αστυνοµία, ΚΕΠ, Δήµο, Νοµαρχία) ότι δεν υπάρχουν πάγια, εµπορεύµατα, επαγγελµατικό αυτοκίνητο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS

• ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Μ3 (ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟ ΦΕΚ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Ή ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΚΟΠΟΥ.)
• ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31-03-1999
• ΕΝΤΥΠΑ Μ7 (ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΦΕΚ, Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ 1987 ΈΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)
• ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ή ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 1987 ΈΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Δ.Σ.
• (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Δ.Σ. ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΈΛΛΗΝΕΣ
• ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΦΜ)
• ΕΝΤΥΠΟ Μ6 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΚΑΔ) ΕΑΝ Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Μ3 ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΟΥ ΣΤΟ TAXIS ΚΑΙ ΜΕΤΑ (01-04-1999) ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.

Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, σε περίπτωση που δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα. Κάθε ξενόγλωσσο έγγραφο θα έχει Apostille και θα ακολουθεί επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Δικηγόρο.
• Απόφαση έγκρισης εγκατάστασης υποκαταστήµατος αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα
• (εκδίδεται από την αρµόδια Δ/νση οικείας Νοµαρχίας).
• Αποδεικτικό είσπραξης τελών του Ταµείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου
• (Τ.Α.Π.Ε.Τ).
• Πληρεξούσιο έγγραφο µεταφρασµένο επίσηµα στην ελληνική γλώσσα για το διορισµό νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης στην Ελλάδα.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1159/86 από τον πληρεξούσιο στην οποίο δηλούται ότι θα προσκομισθεί σε δύο αντίτυπα το ΦΕΚ στο οποίο καταχωρείται η ίδρυση υποκ/τος.
• Βεβαίωση επαγγελµατικής εγκατάστασης (θεωρηµένο µισθωτήριο συµβόλαιο ή τίτλος ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση άρθρο 8 Ν.1599/86 δωρεά παραχώρησης).
• Αυτοψία.
• Εξουσιοδότηση του Νοµίµου Εκπροσώπου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δηµόσια αρχή (Αστυνοµία, Κ.Ε.Π., Δήµο, Νοµαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να αναγράφεται η νοµική µμορφής της αλλοδαπής εταιρείας και ο αριθμός των µελών.
• Υπεύθυνη δήλωση του N.1599/86 ότι αποδέχεται τον διορισμού του ως νόµιµος εκπρόσωπος µε το γνήσιο της υπογραφής του από δηµόσια αρχή.
• Ειδικά επί προσωπικών εταιρειών αναγράφεται και η ιδιότητα των µελών (οµόρρυθµος ή ετερόρρυθμος εταίρος).
• Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του Ν.Π. για την ύπαρξη της εταιρίας δηλαδή ότι είναι ενεργή µέχρι σήµερα (Certificate of Good Standing).
• Βεβαίωση εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α
• Δήλωση Έναρξης - Μεταβολής (Μ3 -Μ7 -Μ9)
*Αν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ προσκοµίζεται σε δύο αντίπυπα αντί των δικαιολογητικών 1,2 και 4.
Αρµόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι αυτή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα του υποκ/τος, εκτός αν το αλλοδαπό Ν.Π. είναι ανώνυµη εταιρεία µε έδρα του υποκ/τος τις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσ/νίκης, οπότε αρµόδια Δ.Ο.Υ είναι η αντίστοιχη Ανώνυμων Εταιρειών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα. Κάθε ξενόγλωσσο έγγραφο θα έχει Apostille και θα ακολουθεί επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Δικηγόρο.
• Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας για έγκριση εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ότι η εταιρεία έχει υπαχθεί ως εµποροβιοµηχανική στις διατάξεις των Α.Ν.89/67 και 378/68.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από τον νόµιµο εκπρόσωπο, στην οποία θα δηλωθεί ότι θα προσκοµισθεί σε δύο αντίτυπα το ΦΕΚ, στο οποίο καχωρείται η ίδρυση του γραφείου, αµέσως µετά τη δηµοσίευση.
• Βεβαίωση Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας για το ποιος είναι νόµιµος εκπρόσωπος του γραφείου της στην Ελλάδα, ή πληρεξούσιο έγγραφο µεταφρασµένο επίσηµα στην ελληνική γλώσσα για το διορισµό νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση επαγγελµατικής εγκατάστασης (θεωρηµένο µισθωτήριο συµβόλαιο ή τίτλος ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 δωρεάν παραχώρησης.
• Αυτοψία.
• Εξουσιοδότηση του Νοµίµου Εκπροσώπου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δηµόσια αρχή (Αστυνοµία, Κ.Ε.Π., Δήµο, Νοµαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να αναγράφεται η νοµική μορφή της αλλοδαπής εταιρείας και ο αριθμός των µελών. Ειδικά επί προσωπικών εταιρειών αναγράφεται και η ιδιότητα των µελών (οµόρρυθµος ή ετερόρρυθµος εταίρος).
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν .1599/86 ότι αποδέχεται τον διορισµό του ως νόµιµος εκπρόσωπος µε το γνήσιο της υπογραφής του από δηµόσια αρχή.
• Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του Ν.Π. για την ύπαρξη της εταιρίας δηλαδή ότι είναι ενεργή µέχρι σήµερα (Certificate of Good Standing).
• Δήλωση Έναρξης - Μεταβολής (Μ3 -Μ7 -Μ9)

Σημειώσεις:
* Αρµόδια Δ.Ο.Υ για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι αυτή η χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα του γραφείου εκτός αν το αλλοδαπό Ν.Π. είναι ανώνυµη εταιρεία µε έδρα τις περιοχές Αθηνών Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, οπότε αρµόδια ΔΟΥ είναι η αντίστοιχη ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

* Αν έχει εκδοθεί και προσκοµίζεται σε δύο αντίπυπα το ΦΕΚ, τα δικαιολογητικά 1, 2 (α, β) και δεν προσκοµίζονται.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα. Κάθε ξενόγλωσσο έγγραφο θα έχει Apostille και θα ακολουθεί επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Δικηγόρο.
•  Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου, σε δύο αντίτυπα.
•  Σε περίπτωση µη σύνταξης συμβολαίου, δήλωση για την πληρωµή του φόρου κεφαλαίου και υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκοµισθεί το συµβόλαιο αγοράς σε ένα (1) µήνα από τη σύνταξή του.
•  Εταιρικό ή καταστατικό.
•  Πληρεξούσιο έγγραφο µεταφρασµένο επίσηµα στην Ελληνική γλώσσα για το νόµιµο
•  εκπρόσωπο στην Ελλάδα.
•  Υπεύθυνη δήλωση Ν.15599/86 από το νόµιµο εκπρόσωπο στην οποία δηλούται η διεύθυνση της εταιρείας στην Ελλάδα.
•  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αποδέχεται τον διορισµό του ως νόµιµος εκπρόσωποςµε το γνήσιο της υπογραφής του από δηµόσια αρχή, µε σκοπό την αγορά ακινήτου αναγράφοντας διευθ/νση ή θέση στην οποία βρίσκεται & Δήµο
•  Αυτοψία.
•  Εξουσιοδότηση του Νοµίµου Εκπροσώπου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δηµόσια αρχή (Αστυνοµία, Κ.Ε.Π., Δήµο, Νοµαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
•  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του Ν.Π. για την ύπαρξη της εταιρίας δηλαδή ότι είναι ενεργή µέχρι σήµερα (Certificate of Good Standing).
•  Δήλωση Έναρξης - Μεταβολής (Μ3 -Μ7 -Μ9)

Σημειώσεις:
* Αρµόδια Δ.Ο.Υ για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι αυτή η χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα του γραφείου εκτός αν το αλλοδαπό Ν.Π. είναι ανώνυµη εταιρεία µε έδρα τις περιοχές Αθηνών Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, οπότε αρµόδια ΔΟΥ είναι η αντίστοιχη ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
•  Εξουσιοδότηση
•  Μ3

ΕΙΚΟΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
•  Μ3 & Μ9 - Βεβαίωση έναρξης
•  Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου
•  Αν δεν έχει δηλωθεί νόµιµος εκπρόσωπος τότε θα υποβάλλεται και Μ7 µαζί µε το πληρεξούσιο
•  έγγραφο για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΟΥ
•  Μ3
•  Εξουσιοδότηση του Νοµίµου Εκπροσώπου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από
•  Δηµόσια αρχή (Αστυνοµία, Κ.Ε.Π., Δήµο, Νοµαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
•  Φωτοτυπία του συμβολαίου αγοράς του ακινήτου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΝΟΜ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΟ ΝΟΜ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα. Κάθε ξενόγλωσσο έγγραφο θα έχει Apostille και θα ακολουθεί επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Δικηγόρο.
•  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1559/86 του Νοµίµου εκπροσώπου (επικυρωµένη) στην οποία θα δηλώνει το Νοµικό Πρόσωπο στο οποίο θα συµµετέχει.
•  Εταιρικό ή Καταστατικό
•  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από το νόµιµο εκπρόσωπο, στην οποία δηλούται η διεύθυνση του αλλοδαπού νοµικού προσώπου στην Ελλάδα.
•  Πληρεξούσιο έγγραφο µεταφρασµένο επίσηµα στην Ελληνική γλώσσα για το νόµιµο εκπρόσωπο στην Ελλάδα.
•  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία αναγράφεται η νοµική µορφή της αλλοδαπής εταιρείας και ο αριθµός των µελών. Ειδικά επί προσωπικών εταιρειών αναγράφεται και η ιδιότητα των µελών (οµόρρυθµος ή ετερόρρυθµος εταίρος).
•  Υπεύθυνη δήλωση του N.1599/86 ότι αποδέχεται τον διορισµού του ως νόµιµος εκπρόσωπο; µε το γνήσιο της υπογραφής του από δηµόσια αρχή.
•  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του Ν.Π. για την ύπαρξη της εταιρίας δηλαδή ότι είναι ενεργή µέχρι σήµερα (Certificate of Good Standing).
•  Εξουσιοδότηση του Νοµίµου Εκπροσώπου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Δηµόσια αρχή (Αστυνοµία, Κ.Ε.Π., Δήµο, Νοµαρχία), σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.
•  Δήλωση Έναρξης - Μεταβολής (Μ3 -Μ7 -Μ9)

Σημειώσεις:
* Αρµόδια Δ.Ο.Υ για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι αυτή η χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα του γραφείου εκτός αν το αλλοδαπό Ν.Π. είναι ανώνυµη εταιρεία µε έδρα τις περιοχές Αθηνών Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, οπότε αρµόδια ΔΟΥ είναι η αντίστοιχη ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα. Κάθε ξενόγλωσσο έγγραφο θα έχει Apostille και θα ακολουθεί επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Δικηγόρο.
•  Σύµβαση έργου, σε δύο αντίτυπα.
•  Εταιρικό ή καταστατικό µεταφρασµένο
•  Πληρεξούσιο έγγραφο µεταφρασµένο για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας στην Ελλάδα.
•  Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο επαγγελµατικής εγκατάστασης (σε περίπτωση που παραχωρείται στην εταιρεία από άλλο πρόσωπο χώρος για επαγγελµατική εγκατάσταση, προσκοµίζεται ιδιωτικό συµφωνητικό παραχώρησης της χρήσης ή ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης).
•  Αυτοψία.
•  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, από τον νόµιµο εκπρόσωπο στην οποία αναγράφεται η νοµική µορφή της αλλοδαπής εταιρείας και ο αριθµός των µελών. Ειδικά επί προσωπικών εταιρειών αναγράφεται και η ιδιότητα των µελών (οµόρρυθµος, ετερόρρυθµος).
•  Υπεύθυνη δήλωση του N.1599/86 ότι αποδέχεται τον διορισµού του ως νόµιµος εκπρόσωπο; µε το γνήσιο της υπογραφής του από δηµόσια αρχή.
•  Δήλωση Έναρξης - Μεταβολής (Μ3 -Μ7 -Μ9)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑ/ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα. Κάθε ξενόγλωσσο έγγραφο θα έχει Apostille και θα ακολουθεί επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Δικηγόρο. Για τον ορισµό εκπροσώπου αλλοδαπού Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου στην Ελλάδα απαιτούνται:
•  Έγγραφο ορισµού του εκπροσώπου. Στο έγγραφο αυτό θα γίνεται ρητή µνεία για την µοναδικότητα του οριζόµενου αυτού προσώπου στη χώρα µας και θα αναφέρονται οι πράξεις που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν και να διεκπεπαιωθούν από αυτόν.
•  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, περί αποδοχής του διορισµού του, ως εκπροσώπου.
•  Αυτοψία.
•  Δήλωση Έναρξης - Μεταβολής (Μ3 -Μ7 -Μ9)
•  Οι όροι και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισµού του εκπροσώπου καθορίζονται µε την ΠΟΛ.1174/04-06-2002

ΟΡΙΣΜΟΣ ΦOPOΛOΓΙKOY ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑ/ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)
Προθεσμία 10 ημερών- Τα Δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα. Κάθε ξενόγλωσσο έγγραφο θα έχει Apostille και θα ακολουθεί επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Δικηγόρο.
•  Για τον ορισµό φορολογικού αντιπροσώπου αλλοδαπού Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου στην Ελλάδα απαιτούνται:
•  Πληρεξούσιο έγγραφο ορισµού του φορολογικού αντιπροσώπου. Το έγγραφο αυτό είναι θεωρηµένο από την Ελληνική Προξενική αρχή του τόπου όπου είναι εγκατεστηµένος ο εντολέας, σε περίπτωση που καταρτίζεται εκτός Ελλάδος. Στην περίπτωση που καταρτίζεται εντός Ελλάδος, από το Προξενείο της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα ή εφόσον η δραστηριότητα η σχετική µε την πληρεξουσιότητα ανταπτύσσεται σε άλλη χώρα από το Προξενείο της χώρας αυτής.
•  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, περί αποδοχής του διορισµού του, ως φορολογικού αντιπροσώπου, εφόσον αυτή δεν προκύπτει από το πληρεξούσιο έγγραφο.
•  Αυτοψία.
•  Δήλωση Έναρξης - Μεταβολής (Μ3 -Μ7 -Μ9)
•  Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισµού του φορολογικού αντιπροσώπου καθώς και υποχρεώσεις και δικαιώµατα αυτού, καθορίζονται µε την Α.Υ.Ο 1111374/ΠΟΛ.1281/26-08-1993 (ΦΕΚ 700Β').

LOGISTIS THESSALONIKI ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -