ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

» BUSINESS TOOLS » ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ » ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ


Ομόρρυθμη Εταιρεία - Ο.Ε

Η Ομόρρυθμη εταιρεία είναι προσωπική, εμπορική εταιρεία, που διέπεται από τις διατάξεις του Εμπορικού νόμου και του Αστικού Κώδικα. Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό εταιρικού κεφαλαίου και οι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν την εξουσία εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας.

Στην ομόρρυθμη εταιρεία όλοι οι εταίροι ευθύνονται με την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Το όνομα της εταιρείας μπορεί να είναι είτε ο συνδυασμός των ονομάτων δύο ή περισσότερων εταίρων είτε το όνομα του ενός εταίρου ακολουθούμενο από την λέξη «& ΣΙΑ».

Ίδρυση της ΟΕ

Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των εταίρων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της καθώς και τις εισφορές των εταίρων. Το καταστατικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους και δεν χρειάζεται να συνταχθεί από ή να υπογραφεί σε συμβολαιογράφο.

Οι εισφορές των εταίρων δεν είναι απαραίτητο να είναι σε μετρητά αλλά μπορεί να εισφέρουν και εργασία. Παράλληλα η εταιρεία θα πρέπει να έχει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσει να επιτύχει τους επιχειρηματικούς και οικονομικούς της στόχους.

Διοίκηση

Ο νόμος προβλέπει ότι όλοι οι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην διοίκηση της εταιρείας. Παρόλα αυτά οι εταίροι μπορούν να διορίσουν έναν ή περισσότερους από τους λοιπούς εταίρους ως διαχειριστή.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Καθώς η ΟΕ έχει νομική προσωπικότητα, είναι υπεύθυνη για τις υποχρεώσεις και τα χρέη της προς τρίτους. Όλοι οι εταίροι ευθύνονται με την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Ο εταίρος δεν μπορεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε κάποιον τρίτο χωρίς την συγκατάθεση και των υπόλοιπων εταίρων.

Λύση της ΟΕ

Τα άτομα σε μία προσωπική εταιρεία είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας και συνεπώς οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά τα άτομα έχει σαν αποτέλεσμα την λύση της επιχείρησης εκτός και αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των εταίρων.

Η ΟΕ μπορεί να λυθεί u947 για τους ακόλουθους λόγους:
1. Θάνατος ενός εταίρου
2. Προσωπική χρεοκοπία ενός εταίρου.
3. Επιβολή περιορισμών σε εταίρο με δικαστική απόφαση
4. Λήξη της διάρκειας/χρόνου ζωής της επιχείρησης
5. Συμφωνία μεταξύ των εταίρων
6. Ακύρωση της εταιρείας από κάποιον εταίρο.
Μπορεί να υπάρξουν και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας εφόσον αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία – ΕΕ

Η ΕΕ αποτελείται από ένα ή περισσότερα ομόρρυθμα μέλη και έναν ή περισσότερα ετερόρρυθμα μέλη. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις εταιρικές υποχρεώσεις ενώ οι ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται εις ολόκληρον με τους ομόρρυθμους εταίρους αλλά περιορισμένα μέχρι το ποσό της εισφοράς τους.

Οι κανόνες που διέπουν την ΟΕ βρίσκουν εφαρμογή και στην ΕΕ σχετικά με την σύσταση, καταχώρηση, μεταβίβαση μεριδίων και διάλυση.

Η εισφορά του ετερόρρυθμου εταίρου μπορεί να είναι είτε σε μετρητά είτε σε είδος. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν στην διοίκηση αλλά αποκλείονται από την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας που αφορά στις σχέσεις της εταιρείας με τρίτους.

Μία διαφοροποίηση της απλής ΕΕ είναι η ΕΕ με μετοχές, η οποία αναγνωρίζεται από την ελληνική νομοθεσία. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι σε αυτή την περίπτωση οι εισφορές του ετερόρρυθμου εταίρου αντιπροσωπεύονται με μετοχές όπως στην περίπτωση των Ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες χωρίς αυτό να συνεπάγεται την λύση της επιχείρησης.

Αφανής ή Συμμετοχική εταιρεία

Η εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα, επωνυμία ή περιουσία. Ο εταιρικός δεσμός δεν γίνεται γνωστός στους τρίτους και τις εταιρικές πράξεις διενεργεί ο εμφανής εταίρος «ιδίω ονόματι». Τα κέρδη και οι ζημιές κατανέμονται μεταξύ των εταίρων βάσει της εταιρικής συμβάσεως. Υπόχρεος σε φόρο είναι ο διαχειριστής για το σύνολο των κερδών.

Το πλεονέκτημα αυτού του είδους της επιχείρησης είναι η εύκολη και γρήγορη σύσταση και λύση χωρίς πολλά έγγραφα και διατυπώσεις.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – ΕΠΕ

Η λειτουργία της ΕΠΕ διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπου αναφέρεται ο εμπορικός χαρακτήρας όλων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ακόμα και αν η δραστηριότητα της εταιρείας δεν είναι εμπορική.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ΕΠΕ είναι τα ακόλουθα:

α) Δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη των εταίρων με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της επιχείρησης. Η ευθύνη τους περιορίζεται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο εταιρικό κεφάλαιο.
β) Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε μετοχές.

Η επωνυμία της επιχείρησης είναι το όνομα με το οποίο αυτή εμφανίζεται και εξατομικεύεται στις εμπορικές συναλλαγές. Αυτό σχηματίζεται είτε από τα ονόματα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο εργασιών της είτε και από τα δύο μαζί, αλλά απαραίτητα θα πρέπει να φέρει και τις λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης». Για την σύστασή της απαιτείται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ίδρυση της ΕΠΕ

Για την σύσταση της ΕΠΕ απαιτείται η σύνταξη του καταστατικού ενώπιον συμβολαιογράφου με την απαραίτητη παράσταση δικηγόρου και η δημοσίευση της ιδρυτικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το καταστατικό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1. Στοιχεία εταίρων
2. Επωνυμία
3. Έδρα
4. Κεφάλαιο
5. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής
6. Εισφορά σε είδος
7. Διάρκεια εταιρείας

Διοίκηση της Επιχείρησης και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας γίνεται από τον νόμιμα εκλεγμένο από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ή ορισμένο από το Καταστατικό διαχειριστή, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί για λογαριασμό της στις συναλλαγές της με τρίτους.

Διαχειριστές που έχουν ορισθεί από την Γενική Συνέλευση παύονται από τα καθήκοντά τους μόνο από την Γενική Συνέλευση. Διαχειριστές που έχουν ορισθεί από το καταστατικό της εταιρείας με απεριόριστη διάρκεια θητείας παύονται από την Γενική Συνέλευση. Αντίθετα αν η θητεία τους είναι ορισμένης διάρκειας τότε ανακαλούνται μόνο με απόφαση του Πρωτοδικείου.

Οι διαχειριστές της εταιρείας απαγορεύεται να είναι παράλληλα εταίροι και σε άλλες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή Ομόρρυθμες Εταιρείες με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας χωρίς την προηγούμενη άδεια από την Γενική Συνέλευση.

Το ανώτατο όργανο της ΕΠΕ είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείτε από τους διαχειριστές και έχει το δικαίωμα της λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία.

Τρεις μήνες από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου συγκαλείτε τακτική γενική συνέλευση για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την διανομή των κερδών. Έκτακτη συνέλευση συγκαλείτε όταν κρίνεται σκόπιμο ή όταν απαιτηθεί από εταίρους που εκπροσωπούν το1/20 του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει της διπλής πλειοψηφίας εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου.
Εταιρικό κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της ΕΠΕ δεν δύναται να είναι κατώτερο των € 18.000 ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης από το οποίο το ήμισυ τουλάχιστον πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά.

Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα εταιρικά μερίδια που δίνουν στον κάθε εταίρο το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας. Αποχώρηση του εταίρου από την επιχείρηση γίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους. Επιπρόσθετες εισφορές για την κάλυψη ζημιών μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό.

Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πλειοψηφία που να αντιστοιχεί στα ¾ των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

Έλεγχος της ΕΠΕ

Οι ΕΠΕ ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές όταν οι κανόνες που εφαρμόζονται στις μετοχές και οι συνθήκες το απαιτούν.

Ανώνυμη Εταιρεία ΑΕ

Η λειτουργία της ΑΕ διέπεται από τις διατάξεις του ν.2190/1920 όπου αναφέρεται ότι κάθε εταιρεία κεφαλαίου έχει εμπορικό χαρακτήρα ακόμα και αν η δραστηριότητα της εταιρείας δεν είναι εμπορική. Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ δίνει το δικαίωμα στους μετόχους να συμμετέχουν στα διανεμόμενα κέρδη. Για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται μόνο η ΑΕ με την περιουσία της και όχι οι μέτοχοι με την προσωπική τους περιουσία.

Ίδρυση της ΑΕ

Για την σύσταση της ΑΕ απαιτείται η σύνταξη καταστατικού ενώπιον συμβολαιογράφου με την απαραίτητη παράσταση δικηγόρου και η δημοσίευση της ιδρυτικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το καταστατικό ορίζει όλα τα θέματα που αφορούν στις σχέσεις των εταίρων, τη διοίκηση της εταιρείας, τη διάρκεια και τη λύση αυτής.

Το καταστατικό θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει και να ορίζει τα ακόλουθα:

1. Επωνυμία και αντικείμενο δραστηριότητας u964 της εταιρείας.
2. Έδρα.
3. Διάρκεια.
4. Μετοχικό κεφάλαιο και τρόπος καταβολής αυτού.
5. Είδος, αριθμό, ονομαστική αξία και κυκλοφορία μετοχών.
6. Αριθμός κάθε είδους μετοχών (αν υπάρχουν περισσότερα από ένα).
7. Προβλέψεις μετατροπής ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίθετο.
8. Σύσταση, λειτουργία και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Σύσταση, λειτουργία και υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης.
10. Ελεγκτές
11. Δικαιώματα μετόχων.
12. Ισολογισμός και διανομή κερδών.
13. Όροι και λόγοι για την λύση της εταιρείας και την ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Επιπλέον πρέπει να περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

1. Τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων ή των εκπροσώπων αυτών που υπέγραψαν το καταστατικό.
2. Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον σε μία προσεγγιστική βάση, όλων των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρείας.

Το καταστατικό θα πρέπει να έχει την μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου. Για την σύσταση της εταιρείας επιβάλλεται ένας ειδικός φόρος (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου) ύψους 1% επί του ονομαστικού κεφαλαίου της επιχείρησης.

Η επιβλέπουσα αρχή για τις ΑΕ είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εάν η σύσταση της εταιρείας είναι σύμφωνη με τον νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, το Υπουργείο Ανάπτυξης εκδίδει απόφαση ίδρυσης της εταιρείας και εγκρίνει το καταστατικό. Το καταστατικό και η εγκριτική απόφαση δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, μία επιπλέον άδεια από τις νομισματικές αρχές που εξετάζει του σκοπούς του οικονομικού οργανισμού, χρειάζεται για την σύστασή τους.

Το όνομα της ΑΕ θα πρέπει να υποδηλώνει τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο προέρχεται αποκλειστικά από τις εισφορές των μετόχων σε μετρητά ή σε είδος. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την σύσταση της ΑΕ ανέρχεται σε € 60.000 ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης. Ο νόμος παρέχει την δυνατότητα της μερικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου όταν η καταβολή αυτού γίνεται με μετρητά αλλά παράλληλα θέτει και πολλούς περιορισμούς για αυτές τις περιπτώσεις. Η μερική καταβολή δεν επιτρέπεται όταν η εισφορά γίνεται σε είδος. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με νέες εισφορές, ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και μετατροπή εταιρικών ομολόγων σε μετοχές.

Οι μετοχές της ΑΕ διακρίνονται σε ονομαστικές, ανώνυμες, προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και σε προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σε ειδικές περιπτώσεις εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1. Για τραπεζικές ΑΕ το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο για την σύστασή τους είναι 11.74 εκ. ευρώ. Οι μετοχές που έχουν εκδοθεί θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
2. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες για τον τομέα ασφάλειας ζωής το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται είναι 1,41 εκ. ευρώ, ενώ για τις εταιρείες ασφάλειας ζημιών το μετοχικό κεφάλαιο κυμαίνεται από 0,35 εκ. έως 1,06 εκ ευρώ, ανάλογα με την εταιρεία.

Απαιτείται ολοσχερής καταβολή του κεφαλαίου ενώ τα 2/3 αυτού θα πρέπει να είναι σε μετρητά.

Διοίκηση της Εταιρείας

Τη διοίκηση της επιχείρησης ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της εταιρείας. Τα μέλη του, τουλάχιστον τρία, είναι εκλεγμένα από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Συνήθως οι εταιρείες επιλέγουν περιττό αριθμό μελών έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η λήψη αποφάσεων.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι απαραίτητα μόνο μέτοχοι της εταιρείας ή Έλληνες υπήκοοι. Η θητεία του Συμβουλίου δεν μπορεί να ξεπερνά τα έξι χρόνια αλλά δύναται να είναι μικρότερη.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρείας. Ύστερα από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο εξωτερικό.

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία. Έξι μήνες μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, η τακτική Συνέλευση των μετόχων συνεδριάζει και εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή των κερδών.

Έκτακτες γενικές συνελεύσεις γίνονται όταν κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον ο νόμος ορίζει τις περιπτώσεις όπου η λήψη των αποφάσεων είναι αποκλειστικό δικαίωμα της Γενικής Συνέλευσης και απαιτείται ψήφος πλειοψηφίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
• Έκδοση ομολογιακού δανείου
• Αλλαγή της μεθόδου διάθεσης των κερδών
• Συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση
• Λύση της εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει επίσης εάν ζητηθεί από τους μετόχους οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου.

Ελεγκτές της ΑΕ

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ πρέπει να ελέγχονται από τουλάχιστον δύο ελεγκτές. Εάν η εταιρεία πληρεί τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια θα πρέπει να ορίσει Ορκωτό Ελεγκτή.

Ενεργητικό: 1.500.000 ευρώ
Κύκλος εργασιών: 3.000.000 ευρώ
Μέσος όρος απασχολούμενων κατά το οικονομικό έτος: 50 άτομα

Ετερόρρυθμη Εταιρεία με μετοχές

Η ελληνική νομοθεσία αναγνωρίζει επίσης ετερόρρυθμες εταιρείες όπου η εισφορά των εταίρων αντιπροσωπεύεται με μετοχές που είναι μεταβιβάσιμες.

Θυγατρικές Εταιρείες

Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μπορούν να λειτουργούν στην Ελλάδα μέσω τοπικής θυγατρικής εταιρείας η οποία είναι ελληνική με εταιρική μορφή που έχει περιγραφεί ανωτέρω. Οι πιο συνηθισμένες νομικές μορφές τέτοιων εταιρειών είναι οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Κοινοπραξίες - Joint Ventures

Ο όρος χρησιμοποιείτε για να περιγράψει μια ειδική μορφή επιχείρησης που ιδρύεται μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρηματιών για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού. Η κοινοπραξία δεν είναι νομικό πρόσωπο και τα μέλη της μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σύσταση – Λύση Κοινοπραξίας

Για να μπορέσει η κοινοπραξία να θεωρηθεί αναγνωρισμένη φορολογήσιμη οντότητα πρέπει να υπάρχει κάποια συμφωνία για την ίδρυσή της. Η κοινοπραξία θα πρέπει να έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό να επιτύχει και να μην δημιουργήσει μόνιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε ειδικές περιπτώσεις κοινοπραξία μπορεί να συσταθεί για την εξαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών ή την εκμετάλλευση ακτοπλοϊκών γραμμών. Δεν απαιτείται καταβολή κεφαλαίου για την σύσταση της κοινοπραξίας. Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού της, η κοινοπραξία λύεται αυτόματα.

Στην Ελλάδα οι πιο συνηθισμένες κοινοπραξίες αφορούν τεχνικές εταιρείες κατασκευής δημοσίων έργων par.

Επιχειρηματικές μορφές που χρησιμοποιούνται ευρέως από ξένους επενδυτές

Εξωχώριες Επιχειρήσεις – Offshore

Σύμφωνα με τον νόμο 89/1967, αλλοδαπές εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος μπορούν να ιδρύσουν εξωχώριες εταιρείες στην Ελλάδα.

Ο νόμος 378/1968 κατοχύρωσε το ίδιο δικαίωμα για τις αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες.

Για την σύσταση της εξωχώριας εταιρείας χρειάζονται τα ακόλουθα:

1. Η εταιρεία θα πρέπει να δραστηριοποιείται αποκλειστικά εκτός Ελλάδος.
2. Εγγυητική τραπεζική επιστολή $ 50.000 πρέπει να κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών (ν.1262/1982 άρθρο 22)
3. Ειδικά για τις ναυτιλιακές εταιρείες απαιτείται η κάλυψη σε ξένο νόμισμα:
α) Των ετήσιων εξόδων λειτουργίας στην Ελλάδα με τουλάχιστον $ 50.000
β) Όλων των πληρωμών που πραγματοποιούν στην Ελλάδα για λογαριασμό τους ή εκ μέρους τρίτων
4. Θα πρέπει να διατηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων αλλά δεν έχει υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.

Φορολογία

Οι εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες που ιδρύουν εξωχώρια γραφεία στην Ελλάδα απαλλάσσονται από όλους τους φόρους που ισχύουν στην Ελλάδα εάν η εγκατάστασή τους έχει γίνει μέχρι 31/12/2001. Αυτή η προνομιακή μεταχείριση καταργήθηκε με τον Ν.2992/2002 άρθρο 12 για εταιρείες που ιδρύονται από 1/1/2002 και ισχύει μόνο για εξωχώριες εταιρείες ναυτιλιακών εταιρειών. Η φορολογική απαλλαγή για τις ήδη λειτουργούσες εταιρείες καταργείται στις 31/12/2005.

Υποκαταστήματα

Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες μπορούν να ιδρύσουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα υποκείμενα στον Ν.2190/1920 (περί ανωνύμων εταιρειών). Επίσης, αλλοδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης μπορούν να ιδρύσουν υποκαταστήματα βάσει του Ν.3190/1955.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ίδρυση υποκαταστημάτων

1. Θα πρέπει να έχουν νόμιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό.
2. Θα πρέπει να ορίσουν γραπτώς αντιπρόσωπο στην Ελλάδα ο οποίος να είναι είτε Έλληνας υπήκοος είτε αλλοδαπός.
3. Να υποβάλουν αντίγραφο του καταστατικού και πιστοποίηση των ατόμων που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία στην έδρα της.

Οι ανωτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στον φάκελο της εταιρείας ο οποίος κατατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης δίνει την έγκριση για την ίδρυση του υποκαταστήματος και η απόφασή u964 του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το υποκατάστημα συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να δημοσιευτούν μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας.

Ειδικά για υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών χωρών – μελών της ΕΕ δεν συντάσσουν δικές τους οικονομικές καταστάσεις αλλά ετήσιες συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να ελεγχθούν από ορκωτούς ελεγκτές στην αλλοδαπή.

Άλλες εταιρικές μορφές

Κοινοπραξία Πλοιοκτητών

Η κοινοπραξία πλοιοκτητών περιλαμβάνει άτομα που έχουν στην ιδιοκτησία τους πλοία από κοινού εκμεταλλεύσιμα. Η ιδιοκτησία του κάθε πλοιοκτήτη καλείται μερίδιο κοινοπραξίας.

Αυτή η κοινοπραξία δεν έχει νομική προσωπικότητα. Για την σύστασή της δεν απαιτείται η σύνταξη κάποιου επίσημου εγγράφου. Στην πράξη όμως προτείνεται να συνταχθεί μία έγγραφη συμφωνία ώστε να υπάρχει απόδειξη για τους όρους της συμφωνίας.

Διοίκηση

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες βάσει του ποσοστού ιδιοκτησίας που έχουν στο πλοίο.

Η διοίκηση μπορεί να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες ή σε κάποιον τρίτο. Ο διαχειριστής θα πρέπει να κρατάει πρακτικά για την διοίκηση της κοινοπραξίας.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Πλοιοκτητών

Οι πλοιοκτήτες της κοινοπραξίας έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας που κατέχουν. Το ίδιο ισχύει και για τις ζημιές. Οι μετοχές των πλοιοκτητών είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Παρόλα αυτά στην περίπτωση μεταβίβασης ποσοστού μεγαλύτερου του 50% σε αλλοδαπούς ιδιοκτήτες τότε χρειάζεται έγκριση από τα 4/5 των πλοιοκτητών.

Επίσης οι πλοιοκτήτες δεν μπορούν να υποθηκεύσουν τις μετοχές τους εκτός αν έχουν τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των ιδιοκτητών.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -