ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 

ΣΥΝΤΑΞΗ BUSINESS PLAN

» BUSINESS TOOLS » ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ » ΣΥΝΤΑΞΗ BUSINESS PLAN


Σύνταξη ενός Business Plan

Επιχειρηματικό σχέδιο : Χρησιμότητα

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα απαραίτητο κείμενο, ιδιαίτερα για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, διότι:

• Επιτρέπει την προκαταβολική επαλήθευση του πόσο εφικτή είναι η επιχειρηματική ιδέα από εμπορική, οικονομική και χρηματοδοτική σκοπιά.

• Προσφέρει στον υποψήφιο επιχειρηματία ένα σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου των μελλοντικών του δραστηριοτήτων.

• Αντιπροσωπεύει ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας, απαραίτητο για την παρουσίαση της μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα υποψήφιο συνεργάτη ή ένα υποψήφιο χρηματοδότη.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής βασικά κεφάλαια:

A. Παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ιδέας (Αντικείμενο Δραστηριότητας)
B. Οργάνωση της Επιχείρησης
C. Έρευνα της Αγοράς & Σχέδιο Μάρκετινγκ
D. Οικονομικό και Χρηματοδοτικό Σχέδιο
E. Συμπεράσματα
F. Παραρτήματα

A. Παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ιδέας (Αντικείμενο Δραστηριότητας)

Πρόκειται για το εισαγωγικό κεφάλαιο που αποσκοπεί να υποκινήσει στην ανάγνωση ολόκληρου του επιχειρηματικού σχεδίου. Επομένως πρέπει η διατύπωση να είναι λιτή αλλά ταυτόχρονα ξεκάθαρη και εξαντλητική στα βασικά της σημεία:

Η παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας περιλαμβάνει:

1. Περιγραφή της δραστηριότητας που πρόκειται να ξεκινήσει.
2. Σύντομη αναφορά στους λόγους που οδήγησαν τον υποψήφιο επιχειρηματία ή τους επιχειρηματίες στην ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας.
3. Σύνδεση της δραστηριότητας με την εμπειρία, εξειδίκευση και μόρφωση του ή των επιχειρηματιών.
4. Νεωτεριστικά ή και καινοτομικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την δραστηριότητα από άλλες συναφείς δραστηριότητες.

B. Οργάνωση της Επιχείρησης

Το κεφάλαιο αποσκοπεί στην ανάδειξη των δυνατών σημείων του εγχειρήματος σε ότι αφορά στα ποιοτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων επιχειρηματιών και στην παρουσίαση της προτεινόμενης οργανωτικής διάρθρωσης της επιχείρησης (ιεραρχική δομή, κατανομή θέσεων και προσδιορισμός υπευθυνοτήτων του απασχολούμενου προσωπικού)

Πιο συγκεκριμένα το κεφάλαιο περιλαμβάνει:

1. Την νομική μορφή της επιχείρησης (Ατομική, Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε ΑΕ , Συνεταιρισμός) με αιτιολόγηση της επιλογής.
2. Περιλήψεις των βιογραφικών σημειωμάτων του ή των υποψηφίων επιχειρηματικών.
3. Θέση στην ιεραρχία και καθήκοντα – αρμοδιότητες των παραπάνω
4. Απασχολούμενο προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες (ειδικότητες, αριθμός, καθήκοντα – αρμοδιότητες , κατανομή προσωπικού σε τριετή βάση).
5. Οργανόγραμμα της επιχείρησης

C. Έρευνα της Αγοράς & Σχέδιο Μάρκετινγκ

Σε αυτό το κεφάλαιο αποδεικνύεται ότι έχει μελετηθεί η αγορά και η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών στους οποίους προτείνονται τα προϊόντα / υπηρεσίες της επιχείρησης. Επιπλέον, επαληθεύεται η αξία της επιχειρηματικής ιδέας από εμπορική σκοπιά, δηλαδή ότι η επιχείρηση μπορεί να «σταθεί» στην αγορά, και παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέσα (στρατηγικές) για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εξής:

1. Ανάλυση της Αγοράς

• Ανάλυση του γενικού οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος με σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών ή και κινδύνων που βρίσκονται έξω από τον έλεγχο της επιχείρησης (οικονομικό περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον, νομοθεσία, τεχνολογική εξέλιξη, διεθνές εμπόριο κ.λ.π)
• Ανάλυση του κλάδου (προμηθευτές, ανταγωνιστές, ενδιάμεσοι κ.λ.π) με σκοπό την απάντηση σε ερωτήματα όπως: ποιοι είναι; πόσοι είναι; τι προσφέρουν; πως το προσφέρουν; ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία των κυριότερων ανταγωνιστών; υπάρχουν εμπόδια εισόδου στην αγορά;

2. Έρευνα της αγοράς

Τμηματοποίηση της αγοράς με σκοπό τον εντοπισμό το εντοπισμό του τμήματος ή των τμημάτων που κυρίως θα προσανατολιστεί η προσφορά της επιχείρησης και την απάντηση σε ερωτήματα όπως: τι αγοράζουν σήμερα οι πελάτες; σε ποιο βαθμό ικανοποιούνται οι ανάγκες τους; σε τι τιμές αγοράζουν; Πόσο επιπλέον θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν για μία ανάγκη που δεν ικανοποιείται σήμερα; ποια είναι τα σημερινά κανάλια διανομής των συναφών προϊόντων / υπηρεσιών - υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις; επηρεάζονται από τη διαφήμιση και τα προωθητικά τεχνάσματα (προσφορές, εκπτώσεις, δώρα κ.λ.π);

3. Περιγραφή του προϊόντος / υπηρεσίας

Η παράγραφος αρχίζει με την αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου προϊόντος/υπηρεσίας αναφορικά με:
• Το είδος, τη συσκευασία , το όνομα
• Τα γενικά χαρακτηριστικά (σχέδιο, επιδόσεις, ποιότητα, εγγυήσεις, υποστήριξη μετά την πώληση)
• Τα στοιχεία διαφοροποίησης σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού.
• Τις ανάγκες που ικανοποιεί.
• Τις διαδικασίες προμήθειας ή παραγωγής

και ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του προϊόντος/υπηρεσίας σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς και τις ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις του προϊόντος σε σχέση με διαφορετικά τμήματα της αγοράς.

4. Σχέδιο Μάρκετινγκ

Το σχέδιο μάρκετινγκ περιλαμβάνει:

• Τους στόχους (προβλεπόμενες πωλήσεις, μερίδιο της αγοράς).
• Τις στρατηγικές (προϊόν, τιμολογιακή πολιτική, κανάλια διανομής, μίγμα προώθησης, δημόσιες σχέσεις)
• Τους αναγκαίους πόρους (αμοιβές προσωπικού πωλήσεων, δαπάνες διαφήμισης και προωθητικών τεχνασμάτων, δαπάνες προγράμματος δημοσίων σχέσεων, δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις κ.λ.π)

D. Οικονομικό και Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Σε αυτό το κεφάλαιο επαληθεύεται εάν α) το εγχείρημα μπορεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς και β) έχει οικονομικά χαρακτηριστικά τέτοια ώστε να συμφέρει να αναληφθεί.

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εξής:

1. Κόστος επένδυσης και χρηματοδότηση
Τι απαιτείται, πόσο κοστίζει, πότε θα πραγματοποιηθεί; πως θα χρηματοδοτηθεί;
2. Προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα
Ποια είναι τα έσοδα και ποια είναι τα έξοδα της επιχείρησης κατά την περίοδο προγραμματισμού;
3. Προβλεπόμενες πηγές και χρήσεις κεφαλαίων
Ποια είναι η προέλευση των κεφαλαίων της επιχείρησης (πηγές) και με ποιο τρόπο αυτά τα κεφάλαια αξιοποιούνται (χρήσεις) ;
4. Προβλεπόμενες ταμιακές ροές
Ποιο είναι βραχυπρόθεσμα το ταμιακό πλεόνασμα και ποιο το ταμιακό έλλειμμα προς αξιοποίηση ή χρηματοδότηση αντίστοιχα;
5. Προβλεπόμενοι ισολογισμοί
Πως προβλέπεται να διαμορφωθεί η περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης στο τέλος κάθε μιας από τις περιόδους προγραμματισμού;

1. Κόστος επένδυσης και χρηματοδότηση: Υπόδειγμα

2. Προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα: Υπόδειγμα

3. Προβλεπόμενες πηγές και χρήσεις κεφαλαίων: Υπόδειγμα

4. Προβλεπόμενες ταμιακές ροές : Υπόδειγμα

E. Συμπεράσματα

Παρουσιάζονται περιληπτικά τα κυριότερα σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου. Είναι η στιγμή της συνολικής αξιολόγησης: Αξίζει η όχι η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Η αξιολόγηση υποστηρίζεται με χρηματοοικονομικές αναλύσεις και τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -