ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ


Η λογιστική αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης των ανώτερων και ανώτατων διοικητικών στελεχών για την λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Στόχος της είναι να τροφοδοτεί τους λήπτες αποφάσεων με πληροφορίες για τον σχεδιασμό – προγραμματισμό - προϋπολογισμό αλλά και τον έλεγχο των καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης ή του οργανισμού. Βασικό τομέα της παροχής πληροφοριών της λογιστικής αποτελούν καταστάσεις που δεν αφορούν την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Σημαντικότερη περίπτωση αποτελεί η διαμόρφωση των Στρατηγικών πλάνων και πολιτικών της επιχείρησης και του οργανισμού. Τέλος η λογιστική έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει (ακολουθώντας βασικές αρχές και κανόνες) τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης ή του οργανισμού σε όλους όσους έχουν ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον στην επιχείρηση.

Η Διοικητική Λογιστική είναι ο κλάδος της λογιστικής που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, τη συγκέντρωση, την ανάλυση, την προετοιμασία και την παρουσίαση δεδομένων χρηματοοικονομικού ή μη χαρακτήρα, ώστε να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εντός των ορίων αυτής της μονάδας, ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη και ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων.
Στον ευρύτερο κλάδο της Διοικητικής Λογιστικής υπάγεται και η Λογιστική Κόστους (ή Κοστολόγηση ή Αναλυτική Λογιστική).
Η πληροφορία που επεξεργάζεται η Διοικητική Λογιστική χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των διοικητικών λειτουργιών,
οι οποίες συνοπτικά μπορούν να αναφερθούν ως εξής:
 • η λήψη αποφάσεων
 • ο προγραμματισμός
 • η διοίκηση καθημερινής λειτουργίας και
 • ο έλεγχος
 • η διαμόρφωση των πολιτικών
 • η προφύλαξη της περιουσίας της επιχείρησης
 • λήψη αποφάσεων για εναλλακτικές στρατηγικές
 • οι κοινοποιήσεις προς τους εργαζόμενους
 
Με βάση τα παραπάνω ο Διοικητικός Λογιστής πρέπει να συμμετέχει στη Διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού για να διασφαλίσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της στους τομείς:
 • Της Διαμόρφωσης των σχεδίων – προγραμμάτων – προϋπολογισμών (Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης)με στόχο την επίτευξη των στόχων και των σκοπών της επιχείρησης / οργανισμού
 • Της Διαμόρφωσης των βραχυχρόνιων επιχειρησιακών σχεδίων
 • Της Καταγραφής των πεπραγμένων της επιχείρησης (και σύγκριση με τα προγραμματισμένα)
 • Της Διόρθωσης των ενεργειών της επιχείρησης με στόχο την επαναφορά στο πρόγραμμα (αν και όταν αυτό κρίνετε σκόπιμο)
 • Της Αντίληψης και του ελέγχου των χρηματοοικονομικών ενεργειών
 • Της Αναθεώρησης και των αναφορών για το σύστημα και τη λειτουργία του
Σαφέστατα από τα παραπάνω προκύπτει η εμπλοκή τω σύγχρονων λογιστών σε θέματα διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών. Σαφέστατα επίσης προκύπτει ότι ο σύγχρονος Διοικητικός Λογιστής εμπλέκεται στις διαδικασίες του :
 • σχεδιασμού, του προγραμματισμού και του προϋπολογισμού
 • στη διαδικασία της οργάνωσης
 • στη διαδικασία της διαχείρισης (διοίκησης)
 • αλλά και στη λειτουργία του ελέγχου.
 
Ο γνωστικός τομέας της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικός σε θέματα Εμπορικού, Φορολογικού και Εργατικού Δικαίου , Δικαίου των Εταιριών και Διοικητικής Δικονομίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσιμη είναι και η γνώση Πτωχευτικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα τελευταία χρόνια δε, λόγω των νέων χαρακτηριστικών της απαιτούμενης πληροφορίας που μετατοπίζεται από τη συντηρητική λογιστική του ιστορικού κόστους στην Εύλογη Αξία, υπάρχει έντονη συσχέτιση των Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων, καθώς τα Χρηματοοικονομικά προσανατολίζονται σε προεξόφληση Μελλοντικών Ταμειακών Ροών που θεωρείται πιο αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού της Εύλογης Αξίας.
 
             
 
Σύγκριση  Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής  Λογιστικής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
(οικονομικά και
 
 
 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
επιχειρησιακά δεδομένα)
 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΨΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρηματοοικονομική
 
 
Διοικητική
 
 
 
λογιστική
 
 
 
λογιστική
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκθέσεις προς φορείς εκτός
 
Εκθέσεις που απευθύνονται
 
οργανισμού:
 
 
εντος του οργανισμού για:
 
Ιδιοκτήτες
 
 
 
Σχεδιασμό
 
 
Δανειστές
 
 
 
Διοίκηση και παρακίνηση
 
Φορολογικές αρχές
 
 
Έλεγχο
 
 
 
Ελεγκτικές αρχές
 
 
Αξιολόγηση της απόδοσης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έμφαση στη συνοπτική
 
Έμφαση σε αποφάσεις που
 
παρουσίαση των
 
 
επηρεάζουν το μέλλον
 
οικονομικών συνεπειών
 
 
 
 
 
ενεργειών που έγιναν
 
 
 
 
 
 
στο παρελθόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έμφαση στην
 
 
Έμφαση στη βασιμότητα
 
αντικειμενικότητα και στην
 
των δεδομένων
 
 
επαληθευσιμοτητα των
 
 
 
 
 
δεδομένων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαιτείται ακρίβεια
 
 
Απαιτείται έγκαιρη
 
 
πληροφοριών
 
 
πληροφόρηση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρουσιάζονται μόνο
 
 
Λεπτομερείς τομεακές εκθέσεις
 
συνοπτικά δεδομένα
 
 
σχετικά με τμήματα, προϊόντα,
 
για ολόκληρο τον
 
 
πελάτες, και εργαζόμενους
 
οργανισμό
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρέπει να ακολουθούν
 
Δεν είναι απαραίτητο να
 
τις Γενικώς Αποδεκτές
 
ακλουθούν τις Γενικώς Αποδεκτές
Λογιστικές Αρχές
 
 
Λογιστικές Αρχές
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποχρεωτική για εξωτερικές
 
Δεν είναι υποχρεωτική
 
εκθέσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -